Hallströms advokatbyrå

Registrerade akter i Hallströms advokatbyrå

Hallströms advokatbyrås arkiv är det största arkivet i Umeå universitets handskriftssamling. Advokatbyråns arkiv rymmer 220 hyllmeter handlingar. Här återfinns bl.a. 33.000 juridiska akter upprättade mellan åren 1909-1984. Varje akt innehåller ett ärende eller mål som advokatbyrån åtagit sig att driva.

För att underlätta möjligheterna till forskning i advokatarkivet har sedan en tid tillbaka en enkel dataregistrering gjorts av akterna. Registreringen har baserats främst på de uppgifter som finns noterade på varje akts omslag. I dagsläget finns drygt 12.700 akter registrerade mellan åren 1909 -1936. De registrerade uppgifterna kan i vissa fall vara knapphändiga men ger ändå en möjlighet att kunna återsöka mål och personer bland det arkiverade materialet.

Vad gäller innehållet i varje akt så varierar det stort. Vissa akter kan innehålla endast någon enstaka notering medan andra akter kan rymma underlagsmaterial, korrespondens och domslut m.m.

Observera att detta endast är ett sökregister och att ingen digitalisering av materialet har gjorts.
Vid Forskningsarkivet kan handlingarna studeras i original eller erhållas som kopior.

Sök i Hallströms advokatbyrås arkiv 1909-1936

Advokatbyråns registrerade akter 1909-1936