Indiko - Kyrkböcker på nätet

Indiko är ett verktyg för att söka i Demografiska databasens befolkningsdatabas Popum. Med detta verktyg kan information kring individer ur valda kohorter hämtas (kohort = grupp med vissa gemensamma kännetecken). Syftet med programmet är att ge möjlighet att på ett enkelt sätt söka information kring individer i ett svenskt historiskt källmaterial från främst 1800-talet, följa dessa individer och deras familjer över tid och generationer, samt ge en introduktion till Demografiska databasens material. Det är också möjligt att söka direkt i de olika källorna och återskapa sidor ur dessa.

Demografiska databasen är en del av CEDAR, Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet med verksamheten inriktad på registrera och bearbeta huvudsakliga demografiska och historiska data. DDB producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser med historisk information främst baserad på kyrkböcker från 1700- och 1800-talen och riktar sig i första hand till forskare vid svenska och utländska universitet, men även till arkiv, skolor och allmänhet.

Databasen är fritt tillgänglig över Internet. CEDAR - Enheten för demografi och åldrandeforskning

Åtkomst: 
Internet - fritt tillgänglig