Mer än sextio år västerbottnisk lanthushållningslitteratur digitaliserad

Umeå universitetsbibliotek har nu digitaliserat Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar för åren 1866-1878 och 1890-1940. Här finns protokoll, redogörelser över väderlek och årsväxt, beskrivningar över olika åtgärder som runt om i länet vidtagits av sällskapet, uppräkningar av priser som har utdelats, tjänsteberättelser av olika slag, bland annat länsagronomens, länsmejeristens och länsträdgårdsmästarens, m.m.

Även kortare informativa uppsatser av olika slag trycktes i handlingarna. "Ett mildt, warmt wårregn är mycket wälgörande för de plantor, som ej behöfwa en hög temperatur, men deremot är störtregn och kallt höstregn alltid skadligt." Detta och andra sakliga odlingsråd, kanske lämpliga nu vid starten av odlingssäsongen, kan vi till exempel läsa i uppsatsen Om fruktwäxters skötsel som återfinns i handlingarna för 1867.

Som en del i tidens nyttoinriktade och naturvetenskapliga tänkande bildades under åren kring sekelskiftet 1800 de första svenska hushållningssällskapen. År 1811 instiftades Kungl. Lantbruksakademien, något som innebar ytterligare stimulans till en organisering på länsnivå av den jordbruksbefrämjande verksamheten. Under de följande åren grundades således en rad ytterligare hushållningssällskap och i Västerbotten skedde detta år 1814. I stadgarna angavs det mål som sällskapet skulle verka för: "Lanthushållningens förbättring, genom uplysning, efterdömen, upmuntran eller belöningar".

Ämnet i handlingarna är jordbruksrelaterat, men inom detta ryms även sådant som rör de många och viktiga binäringarna, som till exempel linodling, osttillverkning, trädgårdsskötsel och djuravel. Det statistiska materialet är rikligt. Texterna är tillgängliga som sökbara pdf-filer (OCR). Därmed är det möjligt att enkelt och snabbt söka i det stora materialet på till exempel personnamn, ortsnamn och enskilda företeelser. Alla filer är fritt nedladdningsbara.

Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar