Fudan, Stumån, Alderängsån, Gallvattsån, Stångån, Granån, Fanbyån

Fudan 1883
Protokoll hållet vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i Storfudan och Wemmel-kälsbäcken inom Bergs socken af Jemtlands län den 27 och 28 juni 1883. Undertecknat den 10 sept. 1883. Bilaga: kostnadsförslag.

Stumån 1884
Protokoll hållet vid syneförrättning efter Stumån på grund af Kungl. Befall. förordnande af den 25 Juni 1884 under den 28 aug. samma år. Undertecknat den 11 maj 1885 av J.F. Cornell.

Alderängsån 1884
Protokoll öfver förordnad besigtning af de i Alderängsån för allmän flottleds inrättande föreskrifne och till afsyning anmälde byggnader Undertecknat den 7 juni 1884 av J.F. Cornell.

Gallvattsån 1886
Protokoll öfver förordnad afsyning af Gallvattsåns flottled inom Rätans socken den 14 maj 1886 Undertecknat den 30 april 1890 av J.F. Cornell.

Stångån 1887
Skrivelse till Kongl. Befall. i Westernorrlands län. Slutligt yttrande ang. reglering af Stångån inom Njurunda socken till bemötande af sökandens P. Bergström i Skottsunds anmärkningar emot förrättningsmännens förslag till reglering af Stångån. Undertecknat den 24 nov. 1887 av J.F. Cornell.
Protokoll vid förordnad besigtning af Stångåns flottled och dess tredje distrikt eller från och med Westansjön till sjön Öjen den 29 sept. 21 okt. och 1 nov. 1890. Undertecknat den 3 nov. 1890 av J.F. Cornell.

Granån 1896
Skrivelse till Kongl. Befalln. i Wester Norrlands län ang. reglemente för Granåns flottled jämte tillhörande handlingar Punkter i förslaget som Cornell anser gifva anledning till anmärkning. Undertecknat den 31 juli 1896 av J.F. Cornell.

Fanbyån 1897
Fanbyån, skrivelse, 1887 Skrivelse till K. B. i Westernorrlands län ang. Gravåns flottled i Stöde socken Öranåns flottled i Stöde socken. Yttrande. Undertecknat den 23 feb. 1888 av J.F. Cornell (M.Michaelsson)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: