Kommunala ärenden, Sundsvall

Kostnadsberäkning 2 ex., materialförslag, entrepenadkontrakt, skrivelse till Sundsvalls byggnadsnämnd jämte ritning över skolan, arbetsbeskrifning för uppförande af en folkskolebyggnad vid Stenhammaren i Sundsvall.
Förslag till uppvärmning och ventilering af nya folkskolebyggnaden, priskurant.
“Kamin-kakelugnar" 2 ex., ritning över kakelugn, brev ang. uppvärmning av skolbyggnaden från Rystedth till Cornell, Wiman & Komp., referensförteckning för Wiman & Komp.
Kostnadsförslag 2 ex., materialförslag 2 ex., kostnadsberäkning, fastställt förslag till planerings- och dithörande arbeten vid Sundsvalls småbarnsskola i Stenhammaren. Kostnadsförslag till folkskola af sten för 560 barn, kostnadsberäkning.
Kostnadsförslag till hufvudbyggning af trä å en större Landtegendom.
Kostnadsberäkning för ett föreslaget ridhus i Sundsvall, ritning. 1869
CornelIs yttrande angående anläggning af begrafningsplats vid och omkring Njurunda Kyrka
Förslag till omorganisation af och ändrad löne- stat för Magistraten och Rådstufvu-Rätten i Sundsvall.
Förslag till Reglemente för trafik genom svängbroarna öfver Selångersån i Sundsvall.
Drätselkammarens jordförlikningsförslag.
Beredningsutskottets utlåtande angående jord- förlikningsförslaget.
Revisionsberättelsen. 1890.
Förslag till renhållnings-stadga för Sundsvall.
Drätselkammarens förslag angående ordnandet af stadens renhållning.
Beredningsutskottets utlåtande angående Tobaksfabrikens-Aktiebolagets egendom.
Förslag till föreskrifter angående beredning och behandling af matvaror samt mjölkhandeln i Sundsvall.
Drätselkammarens förslag till ordnande af s.k. Bünowska tjernen Diverse ärenden.
Förslag till förnyad instruktion förstadsarkitekten i Sundsvall.
Meddelanden i tullpolitiska frågor.
Om utvidgad rösträtt till andra kammaren.
Upplysningar till valmännen vid riksdagmannvalen 1890.
Taxa för Stads-Ingeniören i Stockholm att från början af år 1869 tills vidare tjena till efterrättelser.
Drätselkammarens yttrande rörande Wii elektriska aktiebolags anbud att till stadens elektricitetsverk leverera elektrisk ström samt beredningsutskottets utlåtande...
Drätselkammarens förslag till brandordning för stadens Sundsvall.
Drätselkammarens förslag till omorganisation af Sundsvalls stads drätselväsende...2 ex.
Beredningsutskottets förslag till Brandordning för staden Sundsvall.
Förslag till utvidgning af Sundsvalls vattenledning af Ingeniör J. Gust. Richert.
Förslag till gatuanläggnings-ordning för Sundsvalls stad.
Förslag till ny brandordning för staden Sundsvall 2 ex.
Allmän kungörelse. Serien B. Hamnordning... för Kungsgården-Mariebergs lastageplatser, Carlsviks lastageplats. Svartviks lastageplats, Strands lastageplats, Essviks lastageplats.
Utlåtande rörande gatujorden mellan Köpmangatan och Jernvägen.
Bihang N:r 27 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1879.
Byggnadsnämndens utlåtande i regleringsfrågan.
Inbjudan till elektriska firmor att inkomma med anbud å sådan anläggning af en elektrisk centralstation för belysning i Sundsvall.
Reglemente för Sundsvalls slöjdskola för flickor.
Ordningsstadga för anläggning och begagnande af elektriska ledningar i Göteborg. 1886.
Redogörelse för Vesternorrlands läns folkhögskolas verksamhet under 1891-1892 af A.Carlén.
Beräkningar för Sundsvalls stadsplan. 1889.
Drätselkammarens förslag angående nödhjelpsfonden.
Inbjudan till mekaniska verkstäder att inkomma med anbud på ångpannor och ångmaskiner vid anläggandet af ett elektricitetsverk.
Förslag till instruktion för Sundsvalls stads arbetschef.
Skrivelse till Konungen ang. jordlösen i Sundsvall.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:16

Innehåll i volym 24:16

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Kommunala ärenden, Sundsvall

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Övriga uppdrag