Utförlig arkivinformation

Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv (1896-1971)

Bild. Handskrift 25

Erik Nordbergs arkiv omfattar ca 10 hyllmeter. Det överlämnades till Umeå universitet i början av 1970-talet av fru Eva Nordberg efter Erik Nordbergs död.

Arkivet är en hängiven forskares livsverk. Erik Nordberg var genuin norrlänning. Han var prästson och född i Bjärtrå, Ångermanland 1896. Han studerade i Härnösand, blev student i Uppsala 1914 och fil kand där 1919. Därefter valde även han prästbanan och avlade teol kand - examen 1923 samt prästvigdes samma år för Luleå stift. Att det blev Luleå berodde på, att han under studieåren fått ett stipendium för att lära sig finska. I detta stipulerades, att innehavaren efter examen först måste tjänstgöra några år i lappmarken eller finnbygderna. För Erik Nordbergs del kom det att bli nära trettio år i lappmarken. Efter ett par års tjänstgöring i Jukkasjärvi och Vittangi verkade han hela tiden som komminister i Arjeplog. Först 1953 bröt han upp för att tillträda kyrkoherdetjänsten i Sollefteå. Efter sin pensionering 1961 flyttade han till Uppsala och kom då närmare de stora arkiven. Erik Nordberg avled 1971. Han fick således i Uppsala ytterligare tio år för sitt energiska forskningsarbete.

Tyngdpunkten i Erik Nordbergs arkiv utgörs av kommenterade excerpter ur centrala arkiv från 1600-talet och framåt. Excerpterna belyser kristendomens framträngande i Norrland, den svenska kyrkans relationer till samerna, byggandet av och verksamheten i kyrkor och skolor samt de olika myndigheternas hantering av dessa frågor.

Erik Nordbergs tryckta skrifter omfattar två monografier och tio uppsatser. Av uppsatserna är sju tryckta i Forum Theologicum, som är Härnösands stifts teologiska sällskaps årsbok. Uppsatserna behandlar såväl samiska som kyrkohistoriska ämnen. Nordbergs bibliografi bifogas denna förteckning. För att lättare kunna nyttja arkivförteckningen har ett ortregister och ett personregister upprättats. Registren omfattar dock endast de namn, som nämns i själva förteckningstexten.

Arkivet upprättat av Karin Snellman, 1988-04-04