Handskrift 50C. Föreningen lapska missionens vänner (1880-1934)

Lapska missionen vänner, bildades på Stockholms slott 1880. Prinssesan Eugénie var en av grundarna och stödjarna. Som grundare och tillskyndare räknas också Peter Fjellstedt, präst, missionär och författare.
Fjellstedt var under föreningens första år dess ordförande. Föreningens syfte var att främja missionen i den svenska Lappmarken och understödja Fjellstedtska skolan i Uppsala