Utförlig arkivinformation

Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (1880-1962)

Bild. Handskrift 7A

Gustaf Hallström, Norska Finnmarken,
25 april 1926

Gustaf Hallström föddes i Stockholm där han växte upp i en folkskollärarfamilj tillsammans med två bröder. År 1900 började han sina studier i Uppsala. Han tog en fil.kand. examen 1904 med jämförande fornkunskap, dvs. arkeologi, som huvudämne. 1913 blev han fil. lic och senare hedersdoktor i Uppsala 1944.
Hallström har varit anställd som amanuens vid Livrustkammaren och vid Riksmuseets etnografiska avdelning. Han har tjänstgjort som amanuens vid Statens historiska museum och som antikvarie vid Riksantikvarieämbetet.

Mer än någon annan arkeolog i början av 1900-talet smälte han samman fornforskning, etnologi och ett ekologiskt synsätt. I centrum för hans forskning stod den forntida och medeltida bosättningen i Nordskandinavien och den samiska kulturen.
I sina "expeditioner" till avlägsna områden i Nordskandinavien och Kola från 1907 fram till första världskriget gjorde han insatser som fortfarande är av största betydelse.

Hallström deltog under första världskriget i Röda korsets verksamhet bland krigsfångar i östra Sibirien. Han blev en av organisatörerna av Svenska brigadens i Finland frihetskrig 1918 och fortsatte sedan i frihetsrörelserna i Baltikum 1919.

Under andra världskriget verkade han i Finlandskommittén och efter Tysklands överfall på Norge 1940 arbetade han aktivt mot ockupationsmakten. Under den fältforskande arkeologens täckmantel utförde Hallström expeditioner i Nordfinland och Nordnorge för den svenska militära underrättelsetjänstens räkning.

Efter krigen utvecklade han sin forskning i norr alltmer mot en helhetsbild av den forntida utvecklingen i Norrland. Han publicerade en rad omfattande studier av de arkeologiska fynden i flera norrländska socknar. 1938 utkom  Monumental Art of Northern Europe from the Stone Age. l. The Norwegian Localities. Det stora verket om Norrlands forntid blev aldrig färdigt. En sammanfattning från 1942 är uppsatsen Norrlands bebyggelsehistoriska utveckling ingående i verket Norrland. Natur, befolkning och näringar.
 
Efter pensioneringen arbetade Hallström vidare i fält och med sina manuskript.1960 utkom Hallströms internationellt mest kända arbete Monumental Art of Northern Sweden from the Stone Age. Nämforsen and other Localities. Sammantaget omfattar hans vetenskapliga publikationer en volym om Birka, de två hällristningsvolymerna och ett 60-tal uppsatser. 

Presentationen av Gustaf Hallström är sammanställd av professor emeritus Evert Baudou

Gustaf Hallströms arkiv förvärvades av Vetenskapliga biblioteket i Umeå 1964. Arkivet har under senare år utökats med material från släktingar och olika institutioner bl.a. Riksarkivet, Nordiska museet och Antikvarisk-Topografiska arkivet. Bland de nyförvärv som kommit från barnbarnen finns en hel del material med proveniens från hustrun Astrid och hennes familj samt Gustaf Hallströms föräldrar. Dessa handlingar ordnas i separata arkiv (Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv och Handskrift 7C August Reinhold Hallströms arkiv).

Gustaf Hallströms arkiv omfattar 220 volymer. Huvudparten av handlingarna rör Hallströms arkeologiska och etnologiska forskning. Den etnologiska delen faller huvudsakligen inom samisk kultur. Bland innehållet kan nämnas rapporter i original eller kopior från hans undersökningar och forskningsresor, anteckningar, ritningar och kartor, avskrifter från äldre litteratur eller arkiv, manuskript till publicerade verk, föredrag, uppsatser och tidningsartiklar och korrespondens med andra forskare.

Fotografier

Gustaf Hallström fotograferade under många år utgrävningsfynd och miljöer i samband med sina arkeologiska undersökningar. Under hans resor på Nordkalotten förevigade han även den samiska kulturen och dess förhistoria. Hallströms fotograferande var inte enbart kopplad till hans vetenskapliga arbeten, i fotosamlingen finns även familjebilder, bilder från olika stockholmsmiljöer och från Roslagens skärgård där familjen Hallströms hade sitt sommarboende i Furusund.

Fotomaterialet sträcker sig tidsmässigt från tidigt 1900-tal fram till mitten av 1950-talet och rymmer både glasplåtar, nitrat-, acetat- och polyesternegativ samt ett stort antal pappersbilder.

Inom projektet "Det digitala biblioteket" vid Umeå universitet, har det stora fotomaterialet nu blivit ordnat, registrerat och digitaliserat. Negativen har skannats och finns nu sökbara i en databas via Forskningsarkivets hemsida, en mindre grupp negativ är pga PUL-lagstiftning och dålig kvalité uteslutna från webbregistret. De publicerade bilderna uppgår till över 7000. Till en stor del av fotomaterialet finns även fotojournaler bevarade med uppgifter om datum, motiv och fototekniska upplysningar. Uppgifter från fotojournalerna har registrerats och återfinns som noteringar till respektive bild i databasen. Sök i Gustaf Hallströms fotografier Gustaf Hallströms bildsamling - en kortfattad redogörelse

Kartor

Till allt detta kommer en stor samling tryckta kartor ( ca 650 st), en samling avklappningar och planscher samt en samling tidningsurklipp. Förutom de handlingar som rör Hallströms verksamhet som antikvarie och forskare finns också material kring hans verksamhet i Röda Korsets tjänst i Sibirien under första världskriget och inom frivilligrörelsen under första och andra världskriget samt handlingar som avspeglar hans insatser inom ett stort antal föreningar och samfund.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, förste arkivarie, 2001-12-09