Handlingar angående kulturminnesvård

Kulturminnesvårdssakkunnigas förslag till omorganisation rörande de statliga kulturminnesvårdande centrala institutionerna och provinsmuseernas organisation och ställning till kulturminnesvården samt skrivelser och yttranden med anledning därav 1936 – 1937
Betänkande angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från medelhavsländerna och Främre Orienten 1936
Koncept till skrivelser angående fornminnesvård 1923, 1927, u å
K M:ts nådiga förordning 1867 angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande med förslag till ändringar och tillägg
Förordningar och stadgar för Kungl. Vitterhets, historie- och antikvitetsakademien, instruktioner för riksantikvarieämbetet 1890 - 1938, småskrifter
Skrivelse från Kungliga Akademien för de fria konsterna med förslag om skärpning av lagar och bestämmelser rörande restaurering och underhåll av gamla byggnader 1902 samt sammanfattning av ärendets fortsatta handläggning
Tidningsurklipp angående fornvård, inventeringar, museiteknik m m. 1921 – 1947 spridda år
Anteckningar och ej avsänt brev rörande fornminnesvård i allmänhet och svenska arkeologins historia

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D4:11

Innehåll i volym D4:11

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv