Utförlig arkivinformation

Handskrift 86. Företagaren och politikern Gunnar Sundwalls arkiv (1924-2007)

Gunnar Sundwall föddes 1924 i byn Korsträsk, i Älvsbyn. Han kom tidigt i kontakt med affärslivet, eftersom fadern drev lanthandel. Det är också affärs- och näringslivet som har präglat Sundwalls liv. Detta främst på regional nivå med Skellefteå som bas. 1955 var han med och startade en filial för företaget Husqvarna och blev även dess chef fram till en omorganisation skedde, i början av 1970-talet. Då flyttades Huskvarnas norrlandsfilial till Sundsvall.

Under hela sitt yrkesverksamma liv arbetade Sundwall för Skelleftebygdens utveckling. 1964 var han en av initiativtagarna till "Näringslivets Stiftelse för Skellefteregionen", vars syfte var att stoppa avfolkningen och öka sysselsättningen. Detta skedde i en tid då utvecklingen, sett ur ett näringslivsperspektiv, gick tillbaka samtidigt som både Umeå och Luleå hade en uppåtgående tillväxtskurva. Sundwall engagerade sig även för att få olika utbildningar förlagda till Skellefteå. Här avses högre träteknisk utbildning samt Skellefteå IT-centrum. Han var också politiskt engagerad.
Vid valet 1970 kom han in i Skellefteå stadsfullmäktige, för folkpartiet, på en personvalskampanj och kandiderade tre år senare till riksdagen, dock utan framgång. Som ett bevis för uppskattning av hans arbete, för främjande av Skellefteåregionen, tilldelades Sundwall 1986, i samband med folkpartiets länsstämma, Karl Staaf-plaketten i brons.

Arkivet, som är fritt tillgängligt för forskning, består av fem volymer och omfattar tidsperioden från ca 1960 till 2002. Innehållet utgörs av handlingar, som främst anknyter till Sundwalls intresse för näringslivet i Skellefteå. Hans engagemang kommer fram i manuskript till föredrag och artiklar som ägnas en volym. Här kan man spåra samhällskritik. Ett genomgående tema, för flera av artiklarna och föredragen, är att Skellefteåregionen i många fall har fått stå tillbaka när det har satsats på något i Norrland. Sundwalls intresse för utveckling och tillväxt i Skellefteå visar sig tydligt i den omfattande artikelsamling, som består av hundratals större och mindre artiklar, från både lokal och rikstäckande press. Samlingen spänner över ca 40 år, vilket bidrar till att man kan följa utvecklingen från början av 1960-talet fram till nutid. Även i volymen som berör utbildning visar sig Sundwalls artikelsamlande spela en viktig roll. Förutom artiklar består denna volym av handlingar rörande olika projekt inom träteknologi och IT. Till detta skall även läggas att det finns korrespondens både till och från Sundwall i de olika volymerna. I respektive volym finns en förteckning över samtliga ingående dokument.

Arkivet upprättat av Tomas Jacobsson, 2003-05-14