Arkivportalen SVAR

Söka i SVAR

SVAR sorterar under Riksarkivet och har en omfattande internetportal för arkivmaterial. Forskningsarkivet har för Umeå universitets räkning tecknat campus-abonnemang för arkivportalen vilket ger Umeå universitets forskare, studenter och anställda fri tillgång till innehållet.

Behörighetskontroll sker via IP-nummer och inloggning krävs inte. SVAR - Svensk arkivinformation SVAR - Svensk arkivinformation (CAS-inloggning, utanför campus) Informationsfolder Vägledning för studenter och forskare till de arkiv som SVAR har digitaliserat.

Support

Kontakta ITS Servicedesk om du har problem med CAS. Servicedesk vid ITS

Mer information om SVAR

SVAR erbjuder möjligheter att söka i databaser, beställa mikrokort, köpa böcker eller beställa fordonsdokument. Portalen innehåller dessutom i dagsläget 7 miljoner digitala arkivdokument och informationsmängden ökar med närmare 1 miljon dokument i månaden.

Innehåller bl a följande:

Folkräkningen

Registreringen av folkräkningarna har pågått sedan mitten av 1990-talet och idag är hela folkräkningen 1890 och 1900 färdigregistrerad, samt delar av 1870 och 1880. Avbildningar av originalet länkas succesivt in i materialet.
Här finns personerna samlade i sin hemby, kärnfamiljen samlad i hushållet tillsammans med eventuellt tjänstefolk eller en föräldrageneration, med uppgift om namn, födelseår och födelseförsamling, yrke, civilstånd, kön och ytterligare ett antal uppgifter. Likt en modern telefonkatalog finns här Sveriges befolkning förtecknad - inte i alfabetisk ordning - utan efter geografisk hemvist.
Databasen är en vidareutveckling av "ANNO 1890. Folkräkningen 1890 på nätet" som Forskningsarkivet i samarbete med Arkion publicerade 1998. Forskningsarkivets arbete är nu främst inriktat på att göra materialet mer användbart för akademisk forskning och det finns möjlighet till speciella uttag för forskare och studenter vid universitetet.

Mantalslängder

Sveriges mantalslängder för perioden 1642-1820.

Konseljdatabas

Databasen är rikstäckande och innehåller register till 581 540 konseljärenden från sju olika departement för tiden 1840-1920 (första åren varierar för varje departement) Varje ärende har varit uppe till beslut vid konselj med respektive departement och konungen. Materialet är rikstäckande och behandlar mängder av företeelser både på nationell och lokal nivå, t ex nationella järnvägs-byggnationer och den lokala föreningens tombolatillstånd. Konseljakterna kan läsas på plats i Riksarkivet. Kopior kan beställas från Riksarkivet enligt gällande prislista. Ange departement, datum och aktnummer. Akternas omfång kan variera mellan ett par upp till flera tusen sidor.

Brandförsäkringsdatabas

Brandförsäkringsverket - Innehåller både digitala bilder av och register på värderingar, gjorda under åren 1782-1928, för hela Sverige (1782-1808 försäkrades även byggnader belägna i Finland) Registret som omfattar 60 000 värderingar är sorterat efter gamla sockennamn. Värderingar finns över offentliga byggnader såsom kyrkor, tingshus, skolhus liksom fabriker och bruk samt större enskilda gårdar t.ex. gods och sätesgårdar. I ett separat register finns även digitala kartor som digitala bilder till brandförsäkringarna.
Tarifföreningen - Svenska Skadeförsäkringsföreningen som var en branschsammanslutning av ett 20-tal försäkringsbolag arbetade under åren 1873-1919 under namnet Tarifföreningen.
En stor del av Föreningens verksamhet berörde industribrandförsäkring och stor möda nedlades på tariffering av industrianläggningar.

Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

Databasen baseras på Kungliga bibliotekets kortkatalog över brevskrivare respektive brevmottagare i bibliotekets handskriftssamling. I databasen saknas dock en hel del poster jämfört med kortregistret då åtskilliga arkiv ännu inte lagts in i databasen, yttermera medför personuppgiftslagen att många poster saknas där brevskrivaren/brevmottagaren ännu är i livet. Dessutom har katalogen förts under lång tid av en mängd personer vilket medfört en inte helt konsekvent registrering. Finner man inte det man söker rekommenderas det att man vänder sig till handskriftsenheten.

Vård och omsorg

I databasen finner man årsberättelser som rör olika typer av vårdinstitutioner. Tidsmässigt omfattar årsberättelserna andra hälften av 1800- talet fram till början av 1900- talet. I dessa handlingar får man bl.a. uppgifter om hur många personer som vistades på sjukhuset under ett år, hur många personer som led av en viss sjukdom etc. Vidare lämnas även ibland uppgifter om vårdinrättningens utgifter och olika behov. Inspektionsberättelserna för perioden 1899-1914 ger bl.a. en beskrivning av hur många vårdplatser som fanns på respektive vårdinrättning samt en beskrivning av de lokalerna patienterna vistades i. Medicinalstyrelsens protokoll rör perioden 1878-1914. Här behandlas t.ex. tjänstetillsättningsärenden, byggnadsfrågor, patientfrågor, ekonomisk ersättning och understöd samt inspektionsärenden. I överinspektören för sinnessjukvårdens årsberättelser hittar man information om vilka vårdanstalter som har inspekterats under ett år och en allmän beskrivning av dem, men även något fylligare information om vad inspektören har undersökt närmare. Det kan t.ex. röra allt ifrån behovet av ökad bemanning till problem med olika kategorier av patienter. Dessa handlingar rör tidsperioden 1899-1914.

Det finns två metoder att söka i denna databas. Fritextsökning, där du skriver in det ord eller begrepp du söker efter. Den andra metoden är att söka med hjälp av tre begrepp, vilka är :

  • Typ av dokument.
  • Årtal, från 1878 till 1914
  • Län, (ej tillämpligt vid Överinspektörens årsberättelser och Medicinalstyrelseprotokoll).

Sjömanshus

10st ca 1759-1901. Databaserna innehåller information från handlingar i sjömanshusarkiv. Uppgifter om sjömän, fartyg, kaptener, redare och destination.
 

Åtkomst: 
Internet - inloggning med Umu-id samt på Campus