Årsberättelser från fabriker

Berättelserna ingår i kommerskollegiets arkiv och innehåller uppgifter om industri och hantverk . Under 1800-talet utvidgades berättelserna succesivt till att gälla även andra näringar t ex gruvhantering. De täcker städerna och delar av landsbygden där det fanns spinnerier eller andra fabriker. Rapporterna redovisar vilka fabriker som finns, tillverkningens kvantitet och värde, drivkraft, maskiner och antal arbetare.
Till mikrofichen som omfattar hela landet åren 1747 - 1895 finns ett topografiskt register, utarbetat av SVAR.

Digitaliserat ur årsberättelser från fabriker (NAD)