Hjälpkommittén för Finlands barn

Den svenska humanitära hjälpinsatsen intresserade sig redan under det finska vinterkriget för vissa kategorier av barn från Finland. Vid Centrala Finlandshjälpen som bildades i december 1939, fanns en evakueringsavdelning som bl.a. tog emot barn, mödrar och åldringar.
Tanken på barntransporter togs upp på nytt i maj 1941, då en privat sammanslutning, Kommittén för finska sommarbarn, tog till sin uppgift att bereda plats för ett hundratal sjuka och undernärda finska barn. Krigsutbrottet sommaren 1941 förändrade dessa planer. Kommittén för finska sommarbarn var inte längre en adekvat beteckning på verksamheten. Under hösten 1941 döptes kommittén om till "Hjälpkommittén för Finlands barn". Motpart och ansvarig för urvalet av barn var det Finska socialministeriets barnförflyttningskommitté.
Under åren 1941-1942 evakuerades barnen oftast med båt från Åbo och med tåg över Torneå-Haparanda. Under denna period evakuerades sammanlagt 23 000 barn.
Efter en period av avmattning tog transporterna åter fart efter bombningen av Helsingfors i februari 1944. Under denna period evakuerades 27 000 barn.

Hjälpkommittén för Finlands barn arkiv förvaras i Riksarkivet.
Delar av arkivet har mikrofilmats och finns att tillgå i Forskningsarkivet.
DII a, Alfabetiskt register I, är alfabetiskt ordnade registerkort. Korten innehåller de väsentligaste uppgifterna om barnet: nummer, namn, födelsedatum, föräldrars namn, hemort, ankomst till Sverige, hänvisningar till syskon, adress i Sverige samt datum för hemresa, adoption eller fosterbarnsöverenskommelser.
DII b, Alfabetiskt register II innehåller i stort sett samma uppgifter som Alfabetiskt register I. Uppgifter om föräldrar och syskon saknas dock. Här finns t.ex. noteringar om vistelser i Sverige efter andra världskriget.
Serien DV a, Färdsedlar till Finland, består av färdsedlar för återresor till Finland. I färdsedlarna kan man även finna andra typer av avregistreringar som t.ex. fosterbarnsöverenskommelser och adoptioner. Som bilagor till de sistnämnda kan man även finna rådhus- eller häradsrättens beslut om adoption.
Färdsedlarna är sorterade i nummerordning och består av listor över de barn som omfattas av varje transport med uppgift om den adress dit barnet ska i Finland.
Serien "Kartotek över återresor", DV c, innehåller alfabetiskt ordnade kort över barn som kom till Sverige 1941 och början av januari 1942.