Provinsialläkarnas årsberättelser

1755 ålades provinsialläkarna att insända årliga rapporter om hälsotillståndet i sina distrikt till Collegium Medicum, föregångare till Sundhetskollegiet (1813) och Medicinalstyrelsen (1877).
Årsberättelserna förvaras i riksarkivet och finns på mikrofiche i Forskningsarkivet för tiden 1769 - 1869.

De innehåller från början knapphändiga uppgifter om hälsotillståndet men blir med tiden alltmer omfattande.

Årsberättelserna är indelade i avdelningar som behandlar ortens allmänna karaktär, allmänna sjukdomar som förekommit under året, fattigvård, kriminalvård, folkskolor, badinrättningar, apotek, vaccinationer, gjorda obduktioner, vetenskapliga iakttagelser av skilda slag, uppräkning av läkare, apotekare, barnmorskor m fl verksamma inom medicinalväsendet.

SVAR har framställt ett topografiskt register till de provinsialläkarberättelser som finns på mikrofiche.

Digitaliserat ur Provinsialläkarens årsberättelser (NAD)