Fjärrlån

Arkivlån

Rätten att låna originalhandlingar från andra arkiv är mycket begränsad. Eventuellt inlån får endast studeras i Arkiv och specialsamlingars bevakade läsesal.

Vid frågor om arkivlån, kontakta Arkiv och specialsamlingar.

Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier

Kungliga bibliotekets audiovisuella material tillhandahålls endast för forskningsändamål där registrering krävs. När en inlämnad forskaranmälan godkänts gör man forskarkopior av det material som önskas. När lånet kommer in får du ett meddelande från Arkiv och specialsamlingar. Du får också direkt information från avdelningen för audiovisuella medier om att material har skickats. Lånet kvitteras ut hos Arkiv och specialsamlingar och du får endast titta eller lyssna på banden i särskilt avsedd avlyssningslokal.

Skapa konto eller logga in Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier