Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Sommarens öppettider

Aktuellt

Arkivet efter språkvetaren professor Karl-Hampus Dahlstedt (1917-1996) har utökats med nytt material skänkta av familjen Dahlstedt samt Institutet för Språk- och Folkminnen. Det rör sig företrädesvis om korrespondens med vänner och kollegor, handlingar från ungdomstiden samt enstaka manuskript och fotografier. En ny uppdaterad arkivförteckning finns nu utlagd.

Eva Dahlstedt var född Mörner och uppvuxen på Mölnbacka Bruk i Värmland. Hon studerade till läkare och gifte sig 1908 med studiekamraten Helge Dahlstedt. I över 30 år bodde familjen Dahlstedt på Österåsens sanatorium där Helge var överläkare. Evas sista 20 år tillbringades i Vilhelmina där hon och maken Helge flyttat efter pensioneringen. Arkivet efter Eva bygger till stor del på hennes genealogiska forskning i släktena Maule, Rundgren och Mörner.

1964 doktorerade Ragnar Bergling vid Uppsala universitet på en avhandling om kyrkstäder i övre Norrland. Underlagsmaterialet till den klassiska avhandlingen finns nu tillgängligt på Forskningsarkivet. Här finns arkiverat fyra hyllmeter med excerpter ur bl.a. domböcker, sockenstämmoprotokoll tillsammans med fotografier och mikrofilmade arkivdokument. Ragnar Bergling är idag 92 år och aktiv inom Senioruniversitetet i Uppsala.