Nytt arkiv: Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv

1964 doktorerade Ragnar Bergling vid Uppsala universitet på en avhandling om kyrkstäder i övre Norrland. Underlagsmaterialet till den klassiska avhandlingen finns nu tillgängligt på Forskningsarkivet. Här finns arkiverat fyra hyllmeter med excerpter ur bl.a. domböcker, sockenstämmoprotokoll tillsammans med fotografier och mikrofilmade arkivdokument. Ragnar Bergling är idag 92 år och aktiv inom Senioruniversitetet i Uppsala. 

Ragnar Bergling föddes i Umeå 1924 och utbildade sig till lärare. Under 1950-talet påbörjade han universitetsstudier vid Uppsala universitet. Hans forskning kom att inrikta sig mot kyrkstäder i övre Norrland och 1964 doktorerade han i geografi med avhandlingen Kyrkstaden i övre Norrland. kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600-1700-talet, Arbetet med avhandlingen hade inneburit åtskilliga timmar med arkivforskning i norrländska domböcker, sockenstämmoprotokoll och annat arkivmaterial på Riks- och landsarkiv. Med välvilligt bidrag från Kempestiftelsen kunde Ragnar Bergling i början av 1960-talet mikrofilma och excerpera åtskilligt av det insamlade materialet. Underlagsmaterialet till avhandlingen har nu överlämnats till Forskningsarkivet där det är fritt tillgängligt för forskning.

Avhandlingen Kyrkstaden i övre Norrland trycktes och publicerades 1964  i Kungl.Skytteanska samfundets skriftserie.

Se arkivförteckningen till Ragnar Berglings arkiv