Handlingar för Luleå älv

Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen ändring af allmänna segelleden genom Tjufholmssundet 23 maj 1867 Undersökning vid Tjufholmssundet förupptagande af ny segelled.
Beskrivning över Luleå älv
Protokoll hållet vid syn som började i Jokkmokk den 12 okt. 1888 för utrönande af den minskning i värde som de flottleds och andra byggnader undergått hvilken blivit begagnade under den genom Kongl. Majt:s nådiga beslut den 18 dec. 1855 medgifna tre års förlängning af tiden för afverkning och afhemtning af en del träd utstämplade å Jokkmokk kronpark.
Säfvast sorteringsbom samt ritning Kongl. Majt:s Befallnings-hafwandes i Norrbottens län kungörelse no. 38 ang. CornelIs förordnande att hålla syn och undersökning för ordnande af allmänna farleden i elfwen från Säwastön nertill Altappens sågverk. Daterat den 22 juli 1890.
Protokoll öfver förordnad syn för ordnande af allmänna farleden i nedre delen af Luleå elf från Säwastån till hafvet den 26, 27, 28 aug. 1890.
Protokoll öfver förordnad syn för ordnande af allmän flottled i Lilla och Stora Luleå älv, neml. från och med Purkijaur i den förra till dess förening med stora elfven samt från Ligga vid den senare till dess sammanflöde med Lilla Luleå elf och vidare derifrån till stora elfvens utlopp i Bottniska viken från och med den 11 till den 28 aug. 1890 Undertecknat den 17 april 1897 av Cornell.
Kungl. Majt:s befallningshafwandes i Norrbottens län. 1890
Kungörelser Landskansliet. No. 35 Ang. syn och undersökning till beredande af allmän flottled i Luleå elf dels från Ligga till Porsi efter stora Luleå elf, dels från och med Purkijaur efter Lilla Luleå elf samt från dess inflöde utför stora elfven till dess utklipp i Bottniska viken inom Jokkmokks- Edefors öfver- och Neder Luleå socknar samt Luleå stads område. 2 ex. Luleå i Lands-kansliet den 18 juli 1890.
Telegram till Cornell ang. allmänna farleden emellan Sävastön och Altappens sågverk. Avsänd den 19 juli 1890 och undertecknad av länsstyrelsen.
Avskrift av telegram till Cornell ang. förordnad omsyn och undersökning angående ordnandet af allmänna farleden emellan Sävastön och Altappens sågverk. Undertecknat av länsstyrelsen den 19 juli 1890.
Intyg att K.B. i Norrbottens län kungörelsen den 18 juli om syn och undersökning till beredande af allmän flottled i Luleå elf blivit uppläst i Edefors kyrka 27 juli 1890. Undertecknat av H.W. Henriksson.
Turlista för Luleå elfs förrättning 3 dagar till Luleå, 2 dagar till Jokkmokk med början i Ligga den 11 aug. 1890.
Inventering av stora resp. Lilla Lule elf av J.A. Forssgren. 1891
Uppräkning över olika kartor. Undertecknat av J.A. Forssgren 23 juni 1891.
Brev till Cornell av J.A. Forssgren ang. nedre Lule elf. Undertecknat av J.A.Forsgren 1 aug. 1891.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. Svartösundet. Undertecknat 17 okt. 1891.
Brev till Cornell av J.A. Forssgren ang. Edeforsbron. Undertecknat 19 feb. 1892.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län. Gellivare Aktiebolag. har till Cornell anmält dels att med anledning af bolagets försäljning det önskar den af Cornell hållna regleringssynens inställande efter Lilla och Stora Luleå elf dels att vid förfrågningen Grosshandlaren åtagit sig att till Cornell utbetala 4000 kr. för nämnda förrättning. Daterat den 22 mars 1892.
Brev till J.F. Cornell från Hj. Grape ang. kungsådran. Enl. Grape finns en kungdom utaf år 1867 rörande kungsådrans bredd och sträckning uti berörde elf. Daterat Öjebyn 6 april 1892.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län ang. skyddsbyggnader för den blifvande bron öfver Edeforsen i Luleå elf. Daterat 5 maj 1892. Kostnadsförslag medföljer.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. bestämmande af gränserna för allmänna farleden. Daterat Luleå den 14 nov. 1892.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. Kajtum och Svartösundet. Daterat Luleå 30 dec. 1892.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. gränserna för kungsådran. Daterat Luleå den 30 dec. 1892.
Kopia af karta öfver Edeforsen uti Lule elf upprättad 1892 af J.A. Forssgren.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. gränserna. Farleden bör bestämmas oberoende av tvisterna om Kungsådran. Daterat den 29 maj 1893.
Telegram till Cornell ang. flottleds- och farledssyn i Luleå elf. Undertecknat av Länstyrelsen. Avsänd den 21 dec. 1893.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. anställning av arbetsförmän. Daterat Luleå den 29 mars 1893.
Brev till Cornell av syssloman J.A. Forssgren Regleringsförslagets fullbordan önskas snarast. Daterat den 21 jan. 1894.
Brev till Cornell från Hj. Grape ang. utmärkandet av Kungsådran uti nedre loppet af Luleå elf. Daterat Öjebyn 3 feb. 1894.
Brev till Landtmäterikontoret i Luleå av J.F. Cornell ang. kartor för kungsådrans rätta läge i Luleå elf. (Näsudden-Alfvafärjeställe, Bällinge, Sunderby och Afva fisken Svartösundet med Svartö och Sandö laxfisken samt öfver Gäddvikssundet Undertecknat den 30 mars 1894.
Brev till Cornell av O. Petersson ang. kopior af tre kartor öfver vissa delar af Luleå elf. Undertecknat den 18 april 1894.
Telegram till Cornell från Länsstyrelsen. Förfrågan när förslag till flottleds- och farledsreglering i Luleå elf förväntas. Avsänd den 24 nov. 1894.
Brev till Cornell av Gustaf Thisell ang. Gellivare bolags fodran 1894
hos Cornell.
Telegram till Länsstyrelsen från Cornell ang. svar å skrivelse af 13 feb. ang. Kungsådran. 1895
Protokoll hållet vid sammanträde med styrelsen för Lule elfs flottningsförening å Aktiebolaget Bodträskfors kontor i Luleå den 23 dec. 1895. Protokollet innehåller Gellivare Aktiebolags återkallande af flottledsregleringen efter Lule elf med åtskilliga af dess bivatten.
Skrivelse till Kongl. Majt:s Befallningshafvande i Norrbottens län ang. regleringsförrättningen efter Lilla och Stora Luleå elf 1890, 1891 och 1892 för Gellivare Aktiebolags återkallades med anledning av upphörandet av bolagets verksamhet. Daterat 20 feb. 1895 av J.F. Cornell.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län ang. handlingar och kartor rörande farledens ordnande i Luleå elf från Säwastån till hafvet. Daterat 1 dec. 1896.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län. Framställning af styrelsen för Lule elfs flottningsförening ang. de hos Cornell hvilande syneförrättningar över dels flottleden i Luleå elf dels farleden från Säwastån till hafvet. Daterat 15 nov. 1896.
Brev till Cornell från Kongl. Majt:s Befallningshafvande i Norrbottens län. Landskansliet n:o 4069. ang. förordnande att hålla syn och undersökning för ordnande af allmänna farleden mellan Säfvastön och Altappen i Luleå elf. Undertecknat den 9 dec. 1896 av K.S. Husberg.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. förändringar som inträffats efter Lule elf genom den höga och häftigafloden sistledne sommaren, då en del skydds- och andra byggnader dels ramponerades och dels helt och hållet bortrefvos måste flottningsföreningen åtminstone för detta år vidtaga provisionella anordningar. Undertecknat av J.A. Forssgren den 9 jan. 1897.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. skyddsåtgärder vid Säfvast gallringsinrättning. Undertecknat av J.A. Forssgren 26 jan. 1897.
Uppgifter å flottadt och utsorterat virke från elfvarnas sammanflöde vid Porsiforsen. Undertecknat 4 feb. 1897 av J.A. Forssgren.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. Sladerören och Kusön. Inrättande av bomanordningar utefter Luleå elf. (Hedenfors kanal, Wittjerfsfors, Bjässanden, Laxsanden, Killingeholmen, Långselet m m) Undertecknat av J.A. Forssgren 8 feb. 1897.
Brev till Cornell från Lule elfs flottning- förening ang. Pockihällan och Pockiforsen. Vidare nämns Koskatsbäckmyningen, Sjellarim-holmen och Porsiforsen Bodträskån = Hardsöns öfre ända m m. Undertecknat av J.A. Forssgren 13 feb. 1897.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. bomanordningar i Säfvast (Öskaten och Laxsanden). Undertecknat av J. A. Forssgren den 6 mars 1897.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. inledningsbom vid Öskatan. Laxsanden och östra och västra Bovallenmed Laxsandsholmen nämns även i brevet liksom Säfvastön och Lillån resp. Bodönoch Bodån. Kort diskussion om orternas rätta benämning. Undertecknat av J.A. Forssgren 12 mars 1897.
Flottningskostnaderna efter Lilla Lule elf enligt uppgift af de flottandes flottningsombud. Tablå öfver kostnad och antal timmer som flottats löst efter Lule elf under årsperioden 1881-1896. Undertecknat 12 mars 1897 av J.A. Forssgren.
Tabell. 1. Flottningskostnaderna efter Lule elf från och med 1881 till och med 1895 Undertecknat av J.A. Forssgren 12 mars 1897.
Telegram till Cornell av J.A. Forssgren ang. olika sågverks anläggningsår m m. (Säfvast gallringsbom, lösflottning från Edefors börjades 1872, sorteringen upphörde Edefors 1881 m m. Avsändes 17 april 1897.
En tabell över olika avstånd från Altappen till Luleå resp. Säfvast sortering o.s.v.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län ang. yttrande gällande väckt förslag dels öfver nödiga åtgärder för skyddande af Säfvastån emot förstörande uppgrundningar dels angående nedflyttning af sorteringen. 1897
Protokoll vid förordnad afsyning af en del utförda flottledsbyggnader i Vittjärfsforsen inom åttonde distriktet af Lule elfs allmänna flottled den 11 aug. 1902.
Brev till J.F. Cornell från Kongl. Majt:s befallningshafvande i Norrbottens län. Landskansliet n:o 3652. Inkommande av yttrande över för flottningens underlättande utförda arbeten i Lule elfs 8:de distrikt den 8 okt. 1903.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län. Utredning över byggnader i Wittjerfsforsen. Daterat den 22 dec. 1903.
Brev till J.F. Cornell från Kongl. Majt:s Befallningshafvande i Norrbottens län. Landskansliet n:o 4073 ang. överlemmnande av två kartor öfver Wittjärfsforsen i Lule elf 7 nov. 1903.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. Sladerörarmens öfre ände. Undertecknat 9 nov. 1903 av J.A. Forssgren.
Ritning över stenarm Avskrift af uppgörelsen med stenarbetarne om uppförande af stenarmen ofvan Wittjerfs laxfiske i Hedens forsar. Utdrag af konceptafräkning med stenarbetarne 1900-1901. Stenarmen på Sladerören. 1903
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. originalkartor. Degerören. Undertecknat 16 nov. 1903 av J.A. Forssgren.
Brev till J.F. Cornell från Kongl. Majt:s Befallningshafvande i Norrbottens län. Landskansliet n:o 4402. Öfverlemmnande av originalritningar ang. i Vittjärfsforsen utförda byggnader 1 dec. 1903.
Brev till Cornell från R. Wästfelt och K. Jönsson ang. Kajtum och Porsiforsen Daterat Jockmokk den 3 okt. 1904.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. kartskisser öfver bomställena för insamling af virke som skall vidareföras i ringhamnar från Njavvi (Njavve) till Tjåmotis fr. Tjåmotis till Björkholmsforsen från Björkholmsforsen till Parkijaurforsen o.s.v. till Luleåketsforsen och ner i Purkijaurbom. Daterat 4 okt. 1904.
Karta öfver en del af Lilla Lule elf ofvan Kajtumsfallet i Jockmokks socken af Norrbottens län upprättad år 1904.
Karta över Kajtumfallet och en del af Lilla Lule elf vid Jockmokks kyrkostad upprättad för reglering af flottleden år 1904.
Plan öfver Porsiforsen i Lule elf upprättad år 1904 af J.A. Forssgren (Ritning).
Förslag till hållbommar efter lilla Lule elf ovanför Randijaur. (Ritning)
Karta no. 1 över Lilla Lule elfs inflöde i stora Lule elf.
Karta no. 2 över Porsiforsen.
Karta no. 3 över Wittjärfsforsen.
Karta no. 4 över Sävasts svängnings- och inlednings bom.
Karta no. 5 över Sävastån och gamla sorteringen
Karta no. 6 över ny sortering i Sävastån och flottningsplatsen.
Karta över Edeforsen uti Lule elf.
Kostnaderna för utförda och föreslagna byggnader 1904 i Stora Lule elf distrikt 3 från Porsibommen till Nedre Bodgrundet.
Flottledsbyggnader utförda i Porsiforsen år 1904 Undertecknat den 4 okt. 1904. Fyra fotografier (platserna på fotona är ej namngivna)
Protokoll vid förordnad syn å Luleå elf inom distriktet 3 å Lilla Luleå elf inom distriktet no.6 samt för den allmänna flottledens utsträckning å sistnämnda elf upp till Kvickjock, hållet den 28 juni och följande dagar 1904 Undertecknat juli 1906 av J.F. Cornell.
Brev till Cornell ang. bron över Porsiforsen från J.A. Forssgren. Daterat den 15-16 maj 1905.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. sändande av karta och beräknad kostnad för utförda arbeten. Daterat den 29 maj 1905. Skiss över Porsi medföljer.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. Kajtum. Daterat den 6 sept. 1905. Skiss medföljer.
Brev till Cornell ang. Lillån som farled. Undertecknat den 16 juli 1912.
Brev till Cornell. Umeå flottningsförenings kontor ang. ett utlåtande. Undertecknat den 31 juli 1912.
Brev till Umeå flottningsförening från Cornell ang. uppmuddring av Storån och överlemnande av Lillån för flottningens behof. Undertecknat den 2 aug. 1912.
Tabell över väglängd från Luleå till Randijaursfors. Från Perl o. Appoelfvarna till elfvens mynning.
Brev till J.A. Forssgren från Cornell ang. förslag till marschruta Ligga - Altappen.
Div. räkningar (arvodesräkningar, ritningar m m). Karta över Lule elf från Persbacka till Storbacka. Karta över Kluså hemman.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:13
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:13

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Nuortejaurbäcken

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Svärdälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Luleå älv

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Råneå älv