Sundsvall - Torpshammars järnväg

Undersökning för en bibana emellan Sundsvall och Torpshammar 1870 innehållande förslag till fördelning af rörliga materielen å jernbanan emellan Sundsvall och Torpshammar och berättelse och kostnadförslag för en bibana mellan Sundsvall och Torpshammar.
Kostnadsförslag för ombyggnad af Sundsvall jernväg med spårvidd af 4,83 i stället för 3,59 fot 2 ex., protokoll och utlåtande vid besigtning å Sundsvall - Torpshammars jernväg i juni och juli månader 1875.
Avskrift av kontrakt gällande jernväg Sundsvall-Torpshammar 1872.
Taxa å afgifter för trafiken på Sundsvall-Torpshammars jernväg, af Kongl. Maj:ts i Nåder fastställd att lända till efterrättelse för tiden intill 1877 års utgång.
Sundsvall - Torpshammars jernväg: styrelsens berättelse till ordinarie bolagsstämma den 2 juni 1875.
Sundsvalls jernvägs-aktiebolag framställning till Herrar Stadsfullmäktige rörande lånegaranti af Sundsvalls Stad 16 feb. 1874 2 ex.
Sundsvalls - Torpshammars jernväg cirkulär n:o 23 utfärdat av trafikchefen ang. speciella bestämmelser som skall iakttags 26 juni 1875.
Tjenstetid-tabell no. 3 för bantågen å Sundsvall - Torpshammars jernväg sommaren 1877.
Tjenstetid-tabell från och med lördagen den 1 juli 1876.
Tidtabell för bantågen å Sundsvalls-Torpshammars jernväg f.o.m. 18 juli 1875.
Approximativ kostnadsberäkning öfver utgallring af 250 000 klampar å Stödesjön, dess transport öfver samma sjö samt lastning, frakter och lossning å jernvägen.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:5
Digitaliserat material: