Umeå älv

Betänkande över Umeå elf. (verkställd undersökning samt upprättat förslag till reglering af farleden Umeå elf från staden till utloppet i hafvet) 1885
Skrivelse till styrelsen för Umeå elfs flottningsförening ang. reglering af flottningen i Nedre delen af Umeå elf. Utredning. 1889
Protokoll vid förordnad syn efter Umeå elf i och för fullständigare reglering af den allmänna flottningen i dess nedre del, hållet den 21 okt. och följande dagar 1889.
Skrivelse till Kongl. Befallningshav. i Westerbottens län. Yttrande ang. flottningens reglerande i nedre delen af Umeå och Windel-elfven. Brev till Cornell från John Öhlén (Baggböle, Westerhiske) Ritning: Sortering i Lillån (Umeå elf). Ritning: Sortering i Lillån vid nedre Önubben (Umeå elf) 1895
Landshöfdinge-embetets i Westerbottens län utslag i fråga om sökt reglering af trävaruflottningen i en del af Umeå elf från slutet af Pengforsen inom Vännäs socken ned till hafvet samt nedre delen af Vindelelfven från Vänforsens slut till sistnämnde elfs förening med Umeå elf. 2 ex. 1895
Skrivelse till styrelsen för Umeå flottningsförening ang. plan öfver sänkkista för stenarmarna i Baggböleforsen daterat 11 feb. 1899 Profil öfver stenarm ofvan Baggböleforsen Profil af öfre kistan, plan af öfre kistan, plan af bottenkista.
Bottenprofil för kistbyggnader i Baggböle Plan till sänkkista för stenarm i Baggböleforsen.
Skrivelse till styrelsen för Umeå flottningsförening ang. Herr Notarien Hamrin använda sätt och tillvägagående för utstakande af stenarmarne. Distr. 1, 2, 3 i Baggböle strömmen. 1899
Skrivelse till K.B. i Westerbottens län ang. förordnad avsyning 1898 under den 7, 8, 9 nov. af utförde skydds- och regleringsbyggnader i Ume elf dels från Pengforsen i Umeå elf dels från Vennfors i Vindelelf till och med Nyhults sorteringsmagasin. 1900
Protokoll öfver förordnad syn i Ume elfvens 1:sta A distrikt angående ifrågasatt omreglering för flottningens ändamålsenliga bedrifvande med anledning af den på senare åren ökade virkesmängden, den 9 och 10 okt. 1899.

Bilagor.
Kostnadsberäkning Umans 1:sta distrikt A från och med Baggböleforsen till Umeå bro Umans 1:sta distrikt från Umeå bro till hafvet. Betänkande. Daterat 1902.
Protokoll öfver förordnad förrättning angående utredning af väckt förslag om nytt sorteringssystem vid Nyhult och dermed samman-hängande anordningar med sammanträde å sistnämnde ställe den 21 nov. 1904.
Skrivelse till styrelsen för Umeå flottningsförening. Yttrande rörande framställda förslag att, flytta sorteringen i Nyhult till nedre ändan af Lillån. 1909
Skrivelse till konungens befallningshafvande uti Vesterbottens län ang. förnyad reglering af trävaruflottningen å förutnämnda sträcka af älfven genom sorteringens i Nyhult nedflyttning till nedre ändan af den s.k. Lillån i öfverensstämmelse med det ursprungliga förslaget till reglering af den nedersta delen af älfven ut af 30 dec. 1892. 1910
Förslag till nytt sorteringssystem vid Nyhult. Ritning.
Skrivelse till Umeå flottningsförening i fråga om de lägenheter, som för allmänna flottledens inrättande från öfre spetsen af Öfre Bölesholmen ned till Umeå bro, äro behöfliga,...föremål för inlösen. 1910
Telegram till flottningschef L. Itadius från Johansson ang. Umeå ångbryggeri afstånd från kajen utåt 55 fot djup 7 fot. Westerbottens bryggeri från kajen 2 fot djup 4 fot. 1910
Brev till J. Falk från Cornell. Svar från J. Falk till Cornell ang. flottregleringsfrågan i Umeå elf. Inskränkning av resolution.
Avsyningsprotokoll af flottleden Umeå elf f.o.m. Nyhult till Umeå bro 1912. 1911
Protokollhållet vid förordnat afsyning af flottleden uti Umeå elfs 1:sta A. distrikt från och med Nyhults sortering till Umeå bro den 6 juli 1911.
Kostnadsberäkning av Vindel-elfven. Vindelns 1:sta distrikt från och med Vännfors magasin till föreningen med Umeå elf Umeå elf. Umans 3:dje distrikt från och med Pengfors magasin till föreningen med Vindel-elven etc.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:12
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:12

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Umeå älv