Handskrift 5. Levnadsteckningar Lycksele lappmarkssocken

Sista sidan ur Levnads-
teckningar (Bild: Foark 5)

Uppteckning från 1834 av Länsmannen Eric Holmström (1777-1847):
Levnadsteckningar över präster, skolmästare, fogdar, länsmän och klockare som tjänstgjort i Lycksele lappmarkssocken.