Utförlig arkivinformation

Handskrift 52. Författarinnan Sara Lidmans arkiv (1923-2004)

Bild. Handskrift 52

Sara Lidman är ett myller enligt Birgitta Holm, författare till biografin Sara i liv och text (1998) Oöverträffad språkkonstnär, ojämförlig folktribun, virtuos talare, vimsig tant, förälskad kvinna, sofistikerad intellektuell, mästrande moster, offentligt samvete, behagsjuk drottning, politisk kamrat, lokalpatriotisk västerbottning, munhuggande sällskapsmänniska, bitande polemiker, briljant konversatör, bötfälld trädkramare, hängiven syster, ömsint vän, släktkär dotter, nyfiken granne, Missenträskbo.

Alla dessa sidor finns belysta i hennes arkiv. Det donerades av författarinnan till Forskningsarkivet 1998 (med kompletteringar under åren 2001-2014). Arkivet innehåller 25 hyllmeter handlingar fördelade på 347 volymer vari även inräknats manusmaterial som överlämnats av regissören Leif Sundberg.

Handlingarna har strukturerats i de avdelningar som normalt förekommer i personarkiv.
I de Personliga handlingarna kan man följa Sara (Adela) från Doris Westerlunds klass i småskolan via prydligt besvarade hermodsbrev, ”Det var med fruktan och bävan jag skickade in denna uppsats”, till Mariannelunds praktiska skola, där hon skrev uppsatser som läraren berömde men samtidigt varnade henne för en alltför fri stil. Sedan följde universitetsstudierna med inriktning mot lärarbanan eller kanske bibliotekarie.
Under skoltiden och senare i livet skrev Sara dagbok, i fickalmanackor, på lösa papperslappar, eller i spiralblock insprängt bland utkasten till hennes romaner. En lycklig artonåring skrev den 13 juni 1942 ”Idag är den fullkomliga dagen. Solsken, vilstol, engelsk litteratur, tanken på avlagd realexamen, svärmerier m m ”.

Den stora serien manuskript (122 volymer!) har indelats efter genrer; noveller och kåserier,
romaner, debatt- och dokumentärlitteratur, dramatiska verk, anföranden, artiklar, radio- och TV-programinslag
.
I de flesta fall rör det sig om många versioner, från de allra första handskrivna utkasten i kollegieblock via maskinskriven text som ofta klippts och klistrats, flyttats och ändrats och strukits innan den tagits om hand av Harriet Fyrberg och andra förlagsredaktörer hos Bonniers. De noggranna efterforskningar som föregått skrivandet har också satt spår i arkivet.
..” kopior ur domböcker avseende mål rörande olovligt skogshygge, tillgrepp av sågtimmer, olovligt älgskytte och förskingring”. T o m en liten bit av tapeten från gästsalen i Åliden 1888 finns med. Intervjuerna med gruvarbetarna i Kiruna och Svappavaara har överförts från bandkassetter till arkivband för att inte utplånas.

När det gäller den stora samlingen artikelmanus, såväl publicerade som refuserade, slås man av det starka engagemanget i så många stora samhällsfrågor, den snabba reaktionen på händelser och ilskan över att inte få komma till tals, när något orätt hänt.”Jag har en viss skällton när jag skriver brev eller artiklar i politiska ämnen, jag vet inte varför men jag kommer upp i en jävla ilska då som dock är på något sätt opersonlig eller åtminstone oprivat” (brev till Pär Wästberg DN).

Korrespondensen spänner över ett vitt fält. Handskrivna brev med nästan oläsliga krumelurer blandas med strikta maskinskrivna ark, färgglada vykort från avlägsna platser och med konstnärliga motiv. De flesta breven ligger än så länge i en grov kronologisk följd i väntan på ett brevskrivarregister som ska vägleda de forskare som så småningom får ta del av innehållet.

Där finns långa ofta humoristiska brev från pappa Andreas, där han delger sin dotter stort och smått från hembygden men också uttrycker oro när Sara befinner sig långt bort i världen, i Afrika eller Vietnam. – 19/2 1961 inleder han sitt brev med rådet ”Handla besinningsfullt, klokt och var modig”
De kontakter hon själv knöt i dessa länder fortsätter ofta i en mångårig både officiell och personlig brevväxling, där brevskrivare som Nadine Gordimer och Madame Nguyen Thi Binh förekommer. De svenska vännerna är många och flitiga brevskrivare. Förutom Martina Nilsson finns där Berta Hansson, Gudrun Key-Åberg och många fler. De läsare som skriver till Sara känner ofta igen sig i hennes skildringar och brevväxlingen fungerar ibland som en slags terapi. Med författarkollegorna Folke Isaksson, Olof Lagercrantz, Torgny Lindgren m fl dryftas skrivandets bekymmer och glädjeämnen.
I vissa fall finns även Sara Lidmans egna brev i form av koncept eller kopior bevarade.

Den avdelning som jag kallat Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet, med andra ord alla papper som handlar om Sara Lidmans engagemang i specifika frågor, domineras av Vietnamfrågan. Hennes fyra resor till Vietnam har dokumenterats i ett 50-tal resedagböcker och gett underlag till artiklar och anföranden av imponerande mängd. Men inte bara hennes egna intryck utan också ett omfattande faktamaterial i form av vetenskapliga rapporter, informationsmaterial, tidskrifter kring bl a Mekongprojektet och vapenindustrin har utgjort bränslet för henne. Kärleken till landet och folket blandas med hatet och frustrationen över USA:s angrepp. Inom denna avdelning finns även handlingar som avspeglar författarverksamheten i stort, kontakter med förlag och andra institutioner och uppgifter och åtaganden som åvilat Sara Lidman i hennes egenskap av författare.

Frågor kring skogspolitik och skogsmiljö, transportfrågor, kärnkraft och missförhållanden i arbetslivet, kronotorparnas villkor liksom underhållningsvåldet och pornografin har dominerat Sara Lidmans engagemang för svenska samhällsfrågor. Där finns bland många protestaktioner den uppmärksammade ScanLink- affären som resulterade i rättegång – Ohörsamhet mot ordningsmakten -, uranbrytningsprojektet i Pleutajokk och det omfattande materialet kring LKAB-konflikten.
Vill man inte uppleva hela arbetsprocessen från idé och tanke till färdig artikel via olika manuskriptversioner kan man läsa artiklarna i tryckt form. Pressklippsamlingen är nämligen omfattande ” Sara Lidmans egna publicerade artiklar, recensioner av hennes verk, reportage, notiser och debattartiklar”

Fotografisamlingen innehåller i huvudsak familjebilder, fotografier från resor och pressfoton.

Böcker och småskrifter rörande Vietnam samt miljö- och andra samhällsfrågor ingår i den Boksamling som ingår i arkivet.
Sara Lidmans utgivna böcker, både svenska utgåvor och översättningar till andra språk, har placerats i anslutning till arkivet. En förteckning finns med som bilaga till arkivförteckningen.

Till Forskningsarkivet har även överlämnats en del handlingar med proveniens från Sara Lidmans föräldrar och syskon. Dessa handlingar återfinns samlade under avdelningen Övriga handlingar (F2).

Arkivet är tillgängligt för forskning med undantag av korrespondens och dagboksanteckningar där tillstånd av Sara Lidmans släktingar krävs.

En mindre del av Sara Lidmans arkiv bestående av arbetsböcker, manuskript och korrektur till några av hennes verk har donerats till Uppsala universitetsbibliotek, där det ingår i professor Leif Sjöbergs arkiv (1925 – 2000). Han var sedan många år Saras livskamrat och hade mottagit handlingarna som gåva av henne.

Underlagsmaterial till Birgitta Holms biografi i form av artikelkopior, intervjuer med författarinnan och henne närstående personer, brev och anteckningar har också överlämnats till Forskningsarkivet där det bildar ett eget arkiv Handskrift 57 Birgitta Holms arkiv.

Arkivet förtecknades 2003 men har efter det tillförts en hel del nya handlingar. Förteckningen har uppdateras ett antal gånger senast 2015-04-07 (ny volym F1:16).

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, Göran Larsson, 2003-10-29