Utförlig arkivinformation

Handskrift 55. Konstnären Helmer Osslunds arkiv (1866-1938)

Bild. Handskrift 55

Konstnären Helmer Osslund (tidigare Åslund) föddes 1866 i Tuna i Medelpad. Vid sju års ålder – efter moderns död - flyttade han med far och syskon till Umeå. Efter studentexamen i Umeå 1886 reste Helmer till USA för att där prova på diverse arbeten. Till Sverige och Stockholm återvände han sedan 1887 för att studera vid Tekniska skolan. Efter studierna arbetade han några år som dekoratör vid Gustafsbergs porslinsfabrik, innan han 1894 reste till Paris för konststudier. Osslund återvänder 1897 till Sverige för att nu försöka försörja sig som fri utövande konstnär.

Osslund kom under större delen av sitt liv att vara verksam i Norrland (Sollefteå, Granvåg, Sundsvall) och motivkretsen kom företrädesvis att vara norrländska landskap. Helmer Osslund har gått till eftervärlden som en av de stora norrlandsmålarna. Han målade gärna sina landskapsvyer i olja och ofta på smörpapper. Hans konst utmärker sig som ett dekorativt och färgstarkt måleri. Ett måleri som hämtat inspiration från den franske konstnären Gauguin, för vilken Osslund bl.a. studerat i Paris. Helmer Osslund levde största delen av sitt liv under knappa omständigheter och blev först under sina sista levnadsår riktigt erkänd som konstnär. Helmer Osslund avled i Stockholm 1938.

Arkivet efter Helmer Osslund donerades 1988 till Forskningsarkivet av Osslunds barn och barnbarn. Arkivmaterialet hade fram till dess i huvudsak förvarats i den fastighet i Granvåg som Osslund använt som ateljé och sommarbostad. Från olika delar av landet har material sedan tillförts arkivet, som idag innehåller 36 volymer med bl.a. korrespondens, klipp, fotografier och uppsatser.

2011 tillfördes arkivet nytt Osslundmaterial skänkt av konstintendenten och författaren Lena Holger. Det rörde sig om forsknings- och arbetsmaterial i samband med den Osslundmonografi (2008) och utställning på Prins Eugens Waldemarsudde (2008-2009) som hon ansvarade för.

2015 överlämnade Gunnar Osslund - barnbarn till Helmer Osslund - det material som konstnären Erik Osslund bevarat efter sin far. Materialet innehöll en stor samling tidningsklipp, fotografier och brev.

Hösten 2017 överlämnade konstvetaren Edith Eriksson sitt forskningsmaterial (8 volymer) kring Helmer Osslund och hans syskon. Edith publicerade under 1990-talet ett antal uppsatser kring Helmer Osslund och hans konstnärskap.

I samband med de senaste årens tillskott till arkivet har i mars 2019 en ny och omarbetad arkivförteckning upprättats.

Ytterligare arkivmaterial kring Helmer Osslund återfinns i personarkivet efter överläkaren och konstmecenaten Helge Dahlstedt (Umeå universitetsbibliotek, Handskrift 29).

I Forskningsarkivets skriftserie Scriptum finns även utgiven Edit M Erikssons uppsats: Helmer Osslund och hans syskon. Tidigare okänd korrespondens i familjearkiven (Scriptum nr 48, 1999).

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2019-03-12