Utförlig arkivinformation

Handskrift 59. Hallströms advokatbyrås arkiv

Bild. Handskrift 59

Hallströms Advokatbyrå i Umeå grundades 1918 och var länge en av Norrlands största advokatbyråer. Företaget drevs under namnet Hallströms advokatbyrå fram till 2002-04-01 då en sammanslagning med advokatfirman Abersten HB genomfördes. Genom en donation 1996 har Umeå universitet erhållit Hallströms advokatbyrås arkiv med handlingar upprättade mellan åren 1909-1984.

Advokatbyråns grundare var advokat Sven Hallström (1883 - 1957) född i Stockholm och bosatt i Umeå sedan 1909. Under åren 1909 - 1918 arbetade Sven Hallström som stadsfogde och länsnotarie i Umeå. Vid sidan om denna verksamhet åtog sig Hallström privata juridiska uppdrag. Dessa uppdrag kom senare att arkiveras vid advokatbyrån och ingår idag som arkivets äldsta handlingar. Efter att Hallström lämnat sina uppdrag som stadsfogde och länsnotarie startade han 1918 Hallströms Advokatbyrå.

Advokatbyrån kom att utvecklas till en av Norrlands största advokatbyråer med ett flertal anställda och med juridiska uppdrag av vitt skilda slag. Företaget hade sitt kontor i Umeå med stora delar av Norrland som arbetsfält. Under 1950-talet drev Hallströms Advokatbyrå ett flertal stora vattenmål där advokatbyrån företrädde privata markägare i samband med de stora älvsutbyggnaderna i Västerbotten.

Efter Sven Hallströms död 1957 övertogs verksamheten av juristerna Hans Liliequist och Karl Lennart Andersson. De kom tillsammans att driva advokatbyrån under många år. Ägarförhållandet kom med åren att förändras och Hallströms Advokatbyrå var före sammanslagningen med Abersten HB (2002) ett aktiebolag med 6 delägare.

Hallströms Advokatbyrås arkiv rymmer idag ca 220 hyllmeter och arkivmaterialet utgörs till största delen av klientakter. I arkivet återfinns drygt 33.000 akter upprättade åren 1909 - 1984. Klientakterna är ordnade kronologiskt efter aktnummer och till de äldre klientakterna (1909 - 1949) finns ett personregister upprättat. Innehållet i akterna varierar utifrån ärende och innehåller till stor del korrespondens, förundersökningar, fullmakter, domslut m.m. Förutom de många klientakterna rymmer arkivet även delar av företagets räkenskaper.

Arkivmaterialet omfattas av en 70-årig sekretessgräns. Handlingar äldre än 70 år är tillgängliga för seriös forskning efter avgörande i varje enskilt fall av universitetsbibliotekets chef för avdelningen arkiv och specialsamlingar

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2002-06-05