Utförlig arkivinformation

Handskrift 6. Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets i Umeå arkiv

Bild. Handskrift 6

1948 bildades en centralkommitté för insamlande av medel till ett vetenskapligt bibliotek i Umeå. Tanken på ett universitet placerat i Umeå hade växt fram i länet och ett vetenskapligt bibliotek ansågs som en viktig del i kampen om ett norrländskt universitet. Centralkommittén med landshövdingen i spetsen sökte anslag från landsting och kommuner i Västerbotten för inköp av litteratur till det vetenskapliga biblioteket. Efter ett år hade man genom anslag och gåvor lyckats få ett startkapital på 200 000 kr.

1949 bildades Stiftelsen Vetenskapliga biblioteket i Umeå som hade till uppgift att förvalta de insamlade medlen samt att införskaffa litteratur. Den litteratur som inköptes under de första åren var främst inom områdena humaniora, medicin och odontologi samt även skogs- och jordbruksteknisk litteratur. Det vetenskapliga bibliotekets boksamling förvarades från början vid Umeå stadsbibliotek men flyttades till universitetsområdet i samband med byggandet av universitetsbiblioteket i slutet av 1960-talet. Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets verksamhet upphörde 1969.

Bland de handlingar som finns bevarade ur Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets arkiv finns bl.a. stadgar, instruktioner, verksamhetsberättelser, inköpskorrespondens, förvärvsjournaler, och räkenskaper.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2005-05-12