Utförlig arkivinformation

Handskrift 60. Professor Lisa Welanders arkiv (1909 -2001)


Lisa Welander var född i Frustuna, Södermanland som dotter till överjägmästaren Adolf Welander och hans hustru lärarinnan Amalia Edén. Efter studentexamen i Örebro 1928 följde medicinska studier vid Karolinska institutet där hon disputerade för medicine doktorsgraden 1951 med en avhandling betitlad " Myopathia distalis tarda hereditaria, 249 examined cases in 72 pedigrees".

Hon blev docent i neurologi vid Karolinska institutet 1952 och vid Medicinska högskolan i Göteborg 1953.
1964 utnämndes hon till professor i neurologi vid Umeå universitet och överläkare vid neurologiska kliniken vid Umeå lasarett, en tjänst som hon pensionerades från 1975.

Professor Welanders arkiv innehåller till största delen hennes forskningsmaterial i form av primärmaterial och bearbetningar.
Däri ingår det mycket omfattande primärmaterial som ligger till grund för hennes avhandling där hon beskriver en ny sjukdom, en distinkt klinisk entitet, en hereditär sjukdom med dominant ärftlighetsgång bestående av sent uppträdande distala atrofier och pareser, framförallt i små handmusklerna. Bland övrigt omfattande primärmaterial kan nämnas den systematiska registrering som gjorts av det polikliniska klientelet vid Sahlgrenska sjukhuset på vars bas hon gjort statistiska bearbetningar av organisatoriskt intresse samt det material som ligger till grund för hennes undersökning avseende neurologiskt invalidiserade i Västerbotten.

Förutom forskningsmaterial finns i arkivet även svensk och utländsk korrespondens samt manuskript.

Arkivet är tillgängligt för forskning efter bedömning i varje enskilt fall.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 2000-12-18