71: Manuskript till tryckta skrifter

Synodalavhandlingen vid prästmötet i Härnösand 1897; Brefvet till Ebreerna med inledning och förklaring och med biskop Martin Johanssons kommentarer. Predikan på 3. söndagen efter påsk 1898. Fräls oss ifrån ondo.Tal vid vespergudstjänst i Vännäs kyrka den 6 februari 1914, bondetågets dag.
Ingår i Handskr 71:9