Landshövdingarnas skrivelser till Kungl Maj:t

Inkomna skrivelser till Kungl Maj:t från kollegier och andra centrala ämbetsverk, generalguvernörer, guvernörer, överståthållare, landshövdingar, hovrätter och konsistorier har arkivlagts i gemensamma serier upplagda kronologiskt på ingivande myndighet från 1500-tal - 1840 utan avseende på vilken statsexpedition som berett eller föredragit ärendet ifråga. Fr o m 1840 (1841) har de inkomna handlingar som legat till grund för Kungl Maj:t beslut i statsrådet i olika ärenden sammanförts departementsvis till konseljakter, en akt för varje ärende.

Skrivelseserierna är långt ifrån intakta och kompletta p g a de arkivförluster som skett vid slottsbranden 1697. Dessutom har inkomna skrivelser som av Kungl Maj:t remitterats till någon instans för yttrande lagt som bilaga till yttrandet. Det förekommer också att skrivelser till Kungl Maj:t med påskriven Kungl Maj:ts resolution om åtgärd vidarebefordrats till den myndighet som skulle verkställa åtgärden. Dessa skrivelser återfinns då i den verkställande myndighetens arkiv. Uppgifter om resolutionsärenden kan man få i det odelade kansliets och statsexpeditionernas resolutionsböcker t. 1730- talet och därefter ofta i statsexpeditionernas ingående diarier.

Förutom den kronologiska sviten av landshövdingeskrivelser finns 105 volymer som innehåller skrivelser ordnade efter ämne.

Riksarkivet har upprättat specialförteckningar över många av sviterna av skrivelser till Kungl Maj:t, bl a landshövdingarnas skrivelser.

Forskningsarkivet har som mikrofiche landshövdingarnas i Västerbottens län skrivelser till Kungl. Maj:t 1638 - 1840. Dessutom finns också specialförteckningen med person- och ortsregister, där innehållet i breven redovisas.

Källa: Riksarkivets beståndsöversikt, del 1:1