Länsmansarkiv

Kronolänsman (länsman) omtalas redan i landskapslagarna, men fick en mer definierad ställning genom 1600-talets förvaltningsreformer. Landshövdingen (KB) tillsatte länsman, som var underordnad kronofogden. Inom varje fögderi fanns ett antal länsmansdistrikt bestående av en eller flera socknar. Länsman hade tillsyn över allmän ordning och säkerhet (polisuppgifter), såg till att kronans egendom sköttes riktigt och att skatter betalades, höll ordning i häradshäktet, verkställde häktning och biträdde vid fångtransporter. Han fick inte befatta sig med uppbörd utan order från landshövding eller kronofogde. Med utgången av år 1917 upphörde länsmansorganisationen liksom kronofogdarna och ersattes av landsfiskal 1918-1964 med något större distrikt än länsman haft.

De flesta länsmansarkiv är små och innehåller mest korrespondens från senare delen av 1800-talet - 1917.

Källa: NAD 1996: Förvaltningshistorik.

Lövångers länsmansarkiv, som förvaras i Lövångers sockenmuseum, har mikrofilmats och finns som mikrofiche i Forkningsarkivet. Arkivet innehåller totalt 81 volymer handlingar i huvudsak från 1800- och 1900-tal. Förutom ett antal volymer brev och resolutioner är större delen av handlingarna ämnesordnade. Bland ämnesområdena kan nämnas: fattigvården, fångvården, nödåret 1867, skjutsväsendet, vägväsendet, utdikning av frostförande myrmarker, förmynderskapshandlingar och Lövångers kompani (från 1600-talet).

Digitaliserat ur Länsmansarkiv (NAD)