Stadshistoriska institutets register

Stadshistoriska institutet, som tillkom 1919, förtecknade arkivmaterial i riksarkivet som var av betydelse för den stadshistoriska forskningen, vilket resulterade i ett kortregister som nu tillhandahålls i form av mikrofiche.

Registret består av fyra avgränsade huvudgrupper av handlingar, medeltidsdiplom, kungliga brev i olika arkivserier från tiden 1561 - 1923, riksdagshandlingar samt ämbetsverks skrivelser till Kungl Maj:t.

De handlingar som finns med rör städernas förvaltning och offentliga angelägenheter i allmänhet samt korporationer och enskilda stadsinnevånare. Även brev rörande föreslagna städer och rörande orter, vilka endast någon tid innehade stadskaraktär registrerades.

De olika delarna i registersamlingen består i regel av ett stadsregister, ordnat alfabetiskt efter städernas namn och typ (stapelstäder, uppstäder etc) och inom dessa grupper kronologiskt. Dessutom finns ett sakregister, där hänvisningarna under de olika uppslagsorden också uppställts kronologiskt.

Digitaliserat ur Stadshistoriska institutets register (NAD)